Verksamheten

Kottarnas förskola har funnits sedan 1990 och kännetecknas av en lång tradition av gott

samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare i syfte att göra barnens dagar innehållsrika,

lärande, utmanande och roliga.

Med små steg och mycket nyfikenhet tar vi in det i våra dagliga aktiviteter.

Pedagogerna är närvarande som uppmärksammar barnens frågor och utvecklingsmöjligheter.

Vi vill ge barnen utrymme till inflytande och delaktighet. Vi utgår från barnens intresse och

erfarenhetsvärld när vi planerar verksamheten.

Vi som jobbar på kottarna

Cecilia - Förskolechef

Carolina

Salvina

Camilla- Kottarnas vision -

”Vi på Kottarna vill att barn, personal och föräldrar ska känna trygghet, delaktighet och gemenskap på förskolan.

Vår verksamhet ska genomsyras av öppenhet och glädje, där omsorg och lärande går hand i hand.

Vi vill med stort engagemang och stor nyfikenhet, skapa goda förutsättningar för det livslånga

och lustfyllda lärandet.”

Dokumentation

Enligt läroplanen ska förskolan kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, utvärderas och utvecklas. På Kottarna dokumenterar och reflekterar vi pedagoger regelbundet för att synliggöra vad som händer i verksamheten.

Vi använder Pluttra som dokumentationsverktyg, som ger oss möjlighet att kunna fånga barnens dagliga aktiviteter, som vi sedan på ett tryggt och bra sätt kan dela med vårdnadshavare, vilket skapar transparens och förståelse för verksamheten och en insyn i sina barns vardag.

En dag på Kottarna kan se ut så här:

07:15

Kottarna öppnar

08:00

Frukost

09:15

Fruktstund

09:30

Aktiviteter i olika grupper ute/inne

11:15

Samling

11:30

Lunch

12:15

Vila


Efter vilan är det fri lek eller andra aktiviteter ute/inne

14:30

Mellanmål

15:00

Fri lek eller planerade aktiviteter ute/inne

17:15

Kottarna stänger


Miljö som inspirerar

Kottarnas innemiljö är föränderlig genom barnens lek och intressen. Miljön utmanar barnen och

lockar till forskande, lek och möten. Olika material finns tillgängligt och synligt för att inspirera och

ta tillvara på varje barns lust att lära.

Vi har en stor och fantastisk gård. Den egna skogen ger barnen tillgång och möjlighet till roliga

och spännande lekar. Det är intressant och kul att hitta olika insekter, svampar och andra växter,

för att sedan ta reda på vad de heter och hur de lever.

Det finns även plats för att leka affär eller andra rollekar i lekstugan, klättra i träd, cykla runt huset ,

skapa med sand, svischa ner för rutschkanan, eller ligga i vår kompisgunga och se på molnen.

Trygghet

Kottarnas viktigaste mål är alltid att ha en barngrupp med trygga individer, där alla barn får utveckla sin egen identitet och känner sig trygga med och respekterade för; sina tankar, åsikter och känslor. Några av våra tillvägagångssätt är ett arbete med positiv förstärkning, upptäckarlust och tilltro till barnens förmåga. Utifrån målen i Läroplanen för förskolan, Skollagen, FN:s barnkonvention och barnens intressen och behov gör vi planering med både längre tematiskt arbete och kortare aktiviteter.

Måltider

Vi månar om våra matstunder tillsammans. I lugn och ro får barnen ta för sig av maten själva, vi samtalar och ger alla möjlighet att komma till tals och bli lyssnade på.

Vår mat kommer från en restaurang. Frukost och mellanmål lagar pedagogerna själva.

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar."

                          Lpfö 98, rev. 2010, s. 5

Telefon:

Förskolechef - 0721-828 711

Kottarna - 0721-828 717

Besöksadress:

Solhusgatan 15

412 76 GÖTEBORG

Postadress:

c/o RUAG Space

405 15 GÖTEBORG